• Imprimeix

Règim d'intervenció administrativa

En aquest apartat podeu consultar els actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics i aquells altres en què ho aconsellin raons d’interès públic especial.