• Imprimeix

Retribucions, indemnitzacions i dietes

Entenem per retribució la compensació econòmica que un alt càrrec o directiu percep per la seva feina; per indemnitzacions, a efectes de la Llei de transparència, les indemnitzacions percebudes pels alts càrrecs i directius per raó de l’extinció de la seva vinculació laboral, i per dieta, a efectes de la Llei de transparència, els drets d’assistència percebuts per raó de l’assistència a reunions dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic.

Des d’aquesta pàgina podeu accedir a les taules retributives dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així com a les retribucions previstes per l'any 2016, dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, del personal eventual, i dels directius del seu sector públic.

Actualment, d’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives no es percep cap tipus de dret d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.

A la pàgina web del sector públic podreu accedir al web de cada entitat, on trobareu la informació relativa a les retribucions i indemnitzacions que perceben els directius de cadascuna de les entitats.

Retribucions. Administració i funció pública

 

Actualització: anual.

Font de les dades: sistema corporatiu Gestió integrada de personal i entitats del sector públic.

Format de les dades: PDF.