• Imprimeix

Pressupostos aprovats, executats i liquidats de la Generalitat de Catalunya

La Llei de pressupostos anual conté les previsions d’ingressos i les despeses de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic que s’han d’executar durant l’exercici pressupostari, així com l’explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques públiques amb els recursos assignats. Al web del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda podeu consultar el detall dels pressupostos anuals, les memòries dels programes pressupostaris, el seguiment de la seva execució i liquidació, la normativa pressupostària, estadístiques i monogràfics, i les dades dels pressupostos dels exercicis anteriors (disponibles a partir de l’any 2000).

Els pressupostos aprovats de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic

Els pressupostos executats i liquidats de la Generalitat de Catalunya

 

Actualització: els pressupostos aprovats i liquidats de la Generalitat de Catalunya s’actualitzen anualment. Els pressupostos executats s’actualitzen trimestralment.

Font de les dades: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Format de les dades: PDF i Excel.