• Imprimeix

Composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació

Per donar compliment a les previsions de l’article 21.4 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, la composició de les meses s’ha de publicar al perfil del contractant dels òrgans de contractació. En alguns casos, les entitats publiquen, al seu perfil del contractant, o al tauler d’avisos, les meses de contractació permanents. En altres casos, els plecs de cada contracte contenen la composició de la mesa de contractació, la seva forma de designació i les diferents convocatòries de la mesa al llarg del procediment. Enllaça amb el cercador de licitacions de la pàgina web de contractació pública.

 Cercador de licitacions de contractació pública

 

Actualització: contínua.

Font de les dades: plataforma de serveis de contractació pública.

Format de les dades: PDF i XML.